AkiraStock: Ngành Thực Phẩm (Cập nhật mỗi ngày)

↓ Akira đánh giá:

  • Nhóm A: Tín hiệu Uptrend. Giá từ 10k đến 50k. Giá trị giao dịch trên 1 tỷ Đồng.
  • Nhóm B: Tín hiệu Uptrend. Giá trên 50k.  Giá trị giao dịch trên 1 tỷ Đồng.

Chú ý: Kiên nhẫn đợi 5 giây để tải hết dữ liệu ↓

PHẦN 1:

PHẦN 2:

PHẦN 3:

PHẦN 4:

PHẦN 5:

Bạn cần hỗ trợ? Gửi Email cho Akira